Rekrutacja uczniów na rok 2020/2021

Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu – w związku z epidemią składanie dokumentów tylko na skrzynkę poczty elektronicznej – viborg@orpeg.pl

Ogłasza rekrutację uczniów na rok szkolny 2020/2021.

uprzejmie informujemy, że od 04 maja  2020 roku rozpoczynamy zapisy uczniów  do szkoły podstawowej i liceum na rok szkolny 2020/2021. Ostateczny termin przesyłania dokumentacji upływa 15 czerwca 2020 roku, w tym dniu zakończymy zapisy do Szkoły Polskiej w Viborgu.

Do 30 czerwca powiadomimy Państwa o wynikach rekrutacji. Jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, od 15 sierpnia 2020 roku do 30 września 2020 roku zostanie  przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.

 

W roku szkolnym 2020/2021 do klasy I szkoły podstawowej w SP w Viborgu  przyjmujemy dzieci 7 – letnie ((rocznik 2013). W wyjątkowych sytuacjach do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 6 lat, jeśli spełniają jeden z poniższych warunków:

1) Uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do przedszkola w Polsce – wymagane zaświadczenie

2)  Posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej.

 

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy rezerwowej, spełniająca wymogi formalne. 

ZGŁOSZENIA PRZESŁANE PRZED DNIEM 04 MAJA 2020 r. NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Będzie przyjmowana tylko pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.

Składanie wniosku o przyjęcie ucznia do SPK w Viborgu oraz wymagana dokumentacja:

Dokumentację rekrutacyjną ( w załączniku ) stanowią:

- Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 1,

-  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 2,

-  Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3

- Oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4

-  Zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu

-  Powiadomienie o konieczności szybkiego kontaktu ze Szkołą - zaącznim nr 5

Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane,

- Kopię ubezpieczenia lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia czyli opłacanego przez rodziców lub prawnych opiekunów ubezpieczenia obejmującego ochronę dziecka w szkole i poza nią,

-  Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty w Polsce (począwszy od klasy II szkoły podstawowej).

- okazanie dowodu tożsamości dziecka

- okazanie dowodu tożsamości rodzica

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji SP w Viborgu – w załączeniu. Kompletne dokumenty należy składać drogą elektroniczną viborg@orpeg.pl, a następnie oryginały dokumentów dostarczyć do SP w Viborgu:

Do  30 czerwca br. komisja rekrutacyjna poda  listę uczniów przyjętych do SP w Viborgu. Rodzice, opiekunowie mają obowiązek  do 15 lipca 2019 roku przesłać pisemne potwierdzenie, że dziecko będzie uczyło się w SP w Viborgu. Potwierdzenie można przesyłać na skrzynkę poczty elektronicznej SP w Viborgu.