Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 13 maja  2018 roku rozpoczynamy zapisy uczniów  do szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum i liceum na rok szkolny 2018/2019. Ostateczny termin przesyłania dokumentacji upływa 15 czerwca 2018 roku, w tym dniu zakończymy zapisy do SPK w Viborgu.

Do dnia 30 czerwca powiadomimy Państwa o wynikach rekrutacji. Jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, zostanie we wrześniu 2018 roku przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.

W roku szkolnym 2018/2019 do klasy I szkoły podstawowej w SPK w Viborgu  przyjmujemy dzieci 7 – letnie ((rocznik 2011). W wyjątkowych sytuacjach do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 6 lat, jeśli spełniają jeden z poniższych warunków:

1) Uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do przedszkola w Polsce – wymagane zaświadczenie

2)  Posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej.

 

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy rezerwowej, spełniająca wymogi formalne. 

ZGŁOSZENIA PRZESŁANE PRZED DNIEM 13 MAJA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Będzie przyjmowana tylko pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.

Składanie wniosku o przyjęcie ucznia do SPK w Viborgu oraz wymagana dokumentacja:

Dokumentację rekrutacyjną ( w załączniku ) stanowią:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do SPK – załącznik nr 1,

2. Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,

3.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 3,

4.  Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4 i 5,

5.  Oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 6

6.  Zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu

Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane,

7. Kopię ubezpieczenia lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia czyli opłacanego przez rodziców lub prawnych opiekunów ubezpieczenia obejmującego ochronę dziecka w szkole i poza nią,

8.  Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty w Polsce (począwszy od klasy II szkoły podstawowej).

- okazanie dowodu tożsamości dziecka

- okazanie dowodu tożsamości rodzica

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji SPK w Viborgu – w załączeniu. Kompletne dokumenty należy składać osobiście w szkole w każdą sobotę w godzinach 8.00 do 17.00 lub drogą elektroniczną viborg@orpeg.pl, a następnie oryginały dokumentów dostarczyć do SPK w Viborgu:

Nordre Skole

Andersensvej 5

Viborg

Sala numer 13

Do dnia 30 czerwca br. komisja rekrutacyjna poda  listę uczniów przyjętych do SPK w Viborgu. Rodzice, opiekunowie mają obowiązek  do 15 lipca 2018 roku przesłać pisemne potwiedzenie, że dziecko będzie uczyło się w SPK w Viborgu. Potwierdzenie można przesyłać na skrzynkę poczty elektronicznej SPK w Viborgu.