Konkurs na logo Szkoły Polskiej im. Urszuli Ledóchowskiej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu

Regulamin konkursu na logo Szkoły Polskiej im. Urszuli Ledóchowskiej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu.

 1. Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Polskiej im. Urszuli Ledóchowskiej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu.

 

 1. Cel i przedmiot konkursu
  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Polskiej im. Urszuli Ledóchowskiej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu. Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Konkurs trwa od 27 lutego 2024 roku  11 marca 2024 roku.
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, absolwenci, rodzice uczniów i absolwentów naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
 4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Polskiej im. Urszuli Ledóchowskiej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu.
 7. Autor zwycięskiego projektu zobowiązany będzie do złożenia w formie

pisemnej zgody na nieodpłatne wykorzystywanie logo przez Szkołę Polską im. Urszuli Ledóchowskiej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu  oraz zrzeczenia się praw autorskich do projektu.

8.     W przypadku uczestnictwa w konkursie dzieci niepełnoletnich, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

9.     Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

 1. Forma prezentacji pracy konkursowej
 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: strona domowa szkoły, sztandar szkoły, reklama, Internet, plakat, ulotki, portal społecznościowy Facebook.
 2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;

– nawiązywać do postaci Patronki szkoły – Urszuli Ledóchowskiej

– być czytelne i łatwe do zapamiętania,

– wzbudzać pozytywne emocje,

– ma kojarzyć się ze Szkołą Polską w Viborgu

– w kolorystyce mają przeważać barwy narodowe

– ma zawierać pełną nazwę szkoły

 

 1.  Miejsce i termin składania prac konkursowych
 1. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać do dnia 11 marca 2024 r.  do godziny 16.30 w zamkniętych kopertach w budynku szkoły w sali numer 5 lub w formie elektronicznej na adres viborg@orpeg.pl. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań określonych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 2. Uczestnicy konkursu wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA (ZAŁĄCZNIK NR 1) oraz składają stosowne oświadczenie (ZAŁĄCZNIK NR 2) – pliki do pobrania poniżej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.
 1. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

5) zgodność tematyczna z nadanym imieniem szkole.

6) w kolorystyce wykorzystanie barw narodowych.

 

 

 1. Ocena prac konkursowych
 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora szkoły.  Komisja Konkursowa została powołana przez Dyrektora Szkoły Polskiej im. Urszuli Ledóchowskiej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu. Dyrektor szkoły wydał zarządzenie .
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

– dyrektor szkoły

– członkowie Rady Pedagogicznej

– 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

– 2 przedstawicieli Rady Rodziców

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu
 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników  16 marzec 2024 r.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
 6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

 

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy

Do pobrania