Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w VIBORGU Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w VIBORGU

Dodatkowa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu ogłasza dodatkową rekrutację uczniów na rok szkolny 2021/2022.

uprzejmie informujemy, że od  15 sierpnia  2021 roku zaczynamy dodatkowe zapisy uczniów  do szkoły podstawowej i liceum na rok szkolny 2021/2022. Ostateczny termin przesyłania dokumentacji upływa 30 września 2021 roku, w tym dniu zakończymy zapisy do Szkoły Polskiej w Viborgu.

W roku szkolnym 2021/2022 do klasy I szkoły podstawowej w SP w Viborgu  przyjmujemy dzieci 7 – letnie ((rocznik 2014). W wyjątkowych sytuacjach do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 6 lat, jeśli spełniają jeden z poniższych warunków:

 1. Uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do przedszkola w Polsce – wymagane zaświadczenie
 2. Posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SP, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy rezerwowej, spełniająca wymogi formalne.

Będzie przyjmowana tylko pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.

Składanie wniosku o przyjęcie ucznia do SP w Viborgu oraz wymagana dokumentacja:

Dokumentację rekrutacyjną ( w załączniku ) stanowią:

 • Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SP – załącznik nr 1,
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
 • Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3
 • Oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4
 • Zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu
 • Powiadomienie o konieczności szybkiego kontaktu ze Szkołą – załącznik nr 5

Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane,

 • Kopię ubezpieczenia lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia czyli opłacanego przez rodziców lub prawnych opiekunów ubezpieczenia obejmującego ochronę dziecka w szkole i poza nią.
 • Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty w Polsce (począwszy od klasy II szkoły podstawowej).
 • Okazanie dowodu tożsamości dziecka i rodzica.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji SP w Viborgu – w załączeniu. Kompletne dokumenty należy składać drogą elektroniczną viborg@orpeg.pl, a następnie oryginały dokumentów dostarczyć do SP w Viborgu.